Zapojte se
Loading


Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

Odkaz
s://www.ftz.czu.cz/cs/

Kontaktní osoba
Ing. Julius Fördöš
studijniFTZ@ftz.czu.cz
Tel.: 224 382 164

Adresa
Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol


Zemědělství tropů a subtropů

Stupeň: Bakalářský

Bakalářský studijní obor Zemědělství tropů a subtropů (ZTS) je tříletý. Obor je koncipován jako první vysokoškolský vzdělávací stupeň pro budoucí odborníky na zemědělství rozvojových zemí, kteří se v dalších stupních studia budou specializovat na výzkum ve specifických disciplínách a na technickou pomoc pro rozvojové země v oblasti zemědělství a potravinářství.

Analýza i profil absolventa vyžadují, aby program studia oboru byl založen na následujících principech:

 • dobrý základ v biologických disciplínách orientovaných na zemědělskou prvovýrobu,
 • ekonomická a technická nástavba orientovaná rovněž na zemědělskou prvovýrobu.

International Cooperation in Agriculture and Rural Development

Stupeň: Bakalářský

International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD) je tříletý bakalářský studijní obor. Je koncipován jako první vysokoškolský vzdělávací stupeň pro budoucí odborníky na mezinárodní projekty technické pomoci v oblasti rozvoje venkova a zemědělství. Je vytvořen v souladu s potřebami rozvoje zemědělství, ochrany životního prostředí a současně s potřebami řešit chudobu a zajistit potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích. Profil absolventa schopného připravit, řídit a vyhodnotit rozvojový projekt vyžaduje, aby studium bylo založeno na následujících základech:

 • Bohaté znalosti a dovednosti absolventů v oblasti managementu projektů, mezinárodní komunikaci a řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí
 • Základ v biologických disciplínách orientovaných na zemědělskou prvovýrobu
 • Povinná praxe v neziskových organizacích, státních institucích nebo soukromých firmách zabývajících se mezinárodními rozvojovými nebo investičními projekty v rozvojových zemích

Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics

Stupeň: Magisterský

Navazující magisterský obor, který se mimo jiné soustředí na problematiku řešení chudoby, technicko-ekonomický rozvoj, environmentální inženýrství, řízení rozvojových projektů, využívání netradičních zdrojů energie a alternativních technologií na venkově. Absolventi si osvojí znalosti z oblastí alternativní energie, manipulace s odpadem, ochrana půdy, vody, technologie pro zpracování potravin, zemědělské inženýrství nebo zemědělské technologie. Uplatní se jako odborní poradci při řešení problémů v tropech a subtropech v oborech, které souvisí například s environmentálním inženýrstvím.


International Development and Agricultural Economics

Stupeň: Magisterský

Studenti tohoto navazujícího magisterského studia získají vhled do problematiky socioekonomického rozvoje, mezinárodních financí, mezinárodních rozvojových organizací, mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, řízení rozvojových projektů, poradenství, marketingu a aplikovaného výzkumu. Znalosti a dovednosti z oblastí finančních trhů rozvojových zemí, tržního hospodářství, oddlužení zadlužených států, plánování a řízení rozvojových projektů, jim umožní pracovat na manažerských pozicích ve vládních i nevládních organizací, které jsou zapojeny do spolupráce s rozvojovými zeměmi.


Tropical Crop Management and Ecology

Stupeň: Magisterský

Navazující magisterský obor zaměřený na rostlinnou produkci a agroekologii tropických a subtropických plodin. Studium se soustředí především na hospodářsky významné plodiny tropů a subtropů se zaměřením na tradiční a ekologické pěstitelské systémy, stejně jako i na moderní typy produkčních technologií. Během studia je kladen důraz i na praktické zkušenosti a zapojení studentů do projektů, které jsou realizované v tropických a subtropických oblastech. Absolventi tohoto oboru se uplatní například jako odborníci v zemědělských podnicích nebo se mohou podílet na rozvoji agrárního sektoru v rozvojových zemích.


Tropical Forestry and Agroforestry

Stupeň: Magisterský

Navazující magisterské studium, které studentům nabízí informace z oblasti tropického lesnictví a agrolesnictví tropického a subtropického pásu. Pozornost je věnována i zemědělské činnosti, která v těchto oblastech s lesnictvím souvisí. Důraz je kladen na znalost trvale udržitelného využití a ochrany lesů a obnovitelných přírodních zdrojů v tropech a subtropech. Součástí studia je získání praktických dovedností z prostředí zemí tropického a subtropického pásu. Absolventi se uplatní jako pracovníci lesnických společností, odborní poradci nebo řešitelé lesnických projektů v rozvojových zemích tropického a subtropického pásu.


Tropical and Subtropical Agriculture

Stupeň: Magisterský

Tento dvouletý magisterský program vyučovaný v anglickém jazyce navazuje na na bakalářský obor Zemědělství tropů a subtropů. Program je zaměřen na moderní produkci tropických plodin, farmová i volně žijící zvířata, včetně ekonomických a technických aspektů. Pokrývá také širší oblasti udržitelného rozvoje venkova a vhodných technologií. Program se skládá z několika povinných kurzů, nicméně velká část kurzů je nepovinná a studenti mohou navrhovat své studijní plány individuálně na základě svých profesních potřeb.


Wildlife Management in Tropics and Subtropics

Stupeň: Magisterský

Obor "Wildlife Management in Tropics and Subtropics" (WM), v české jazyce "Managent volně žijících zvířat v tropech a subtropech", poskytuje studentům magisterské vzdělání v oboru ochrany biodiverzity a řízení chovu divoké zvěře v tropech a subtropech na úrovni. Hlavní důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků ve stěžejních studijních oblastech, stejně jako na praktickou výchovu v řízení farem a rančů s divokou zvěří a v managementu rozvojových projektů zaměřených na ochranu biodiverzity, řízení chovu divoké zvěře a využívání přírodních zdrojů v tropech a subtropech.


Tropical Agrobiology and Bioresource Management, Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics

Stupeň: PhD.

Doktorské studium na FTZ je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studenti DSP jsou po dobu svého studia členy kateder FTZ. Jejich hlavní studijní náplní je samostatná vědecko-výzkumná činnost spojená s účastí na řešení výzkumných projektů a publikováním výsledků na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí a ve vědeckých a odborných časopisech. Nedílnou součástí je také aktivní účast na výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů a na řešení projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, v jehož rámci student skládá zkoušky z  odborných předmětů (některé i na jiných VŠ) a dvou světových jazyků, absolvuje přednášky, kurzy, stáže, semináře a praktika a pracuje na své disertační práci. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a  obhajobou disertační práce, úspěšným absolventům je přiznán titul Ph.D., uváděný za jménem. 


Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics

Stupeň: PhD.

Jazyk výuky: anglický

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Doktorský studijní obor "Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics" se zabývá oblastí venkovských technologií a ekonomiky včetně vzdělávacích procesů pro venkovské obyvatelstvo. Tj. venkovským inženýrstvím (včetně mechanizace), přírodními zdroji - obnovitelné energie, alternativní rostlinné a živočišné zdroje, zpracovatelskými technologiemi se zvláštním zaměřením na potravinářských technologie a zpracování biomasy (zpracování, skladování a využití), environmentálním inženýrstvím v oblasti zemědělské a zpracovatelské výroby a její použití ve venkovských oblastech.


Agriculture in in Tropics and Subtropics

Stupeň: PhD.

Jazyk výuky: anglický

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Doktorský studijní obor „Agriculture in Tropics and Subtropics“ se zabývá výzkumem zemědělských systémů v tropických a subtropických oblastech z hlediska rostlinné a živočišné výroby, vhodných zemědělských technologií a ekonomických aspektů zemědělské produkce. Využívá přitom nejnovějších metod a postupů uplatňovaných v rámci základních biologických, environmentálních, technických, ekonomických a sociologických vědních disciplín.


Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářský
  Mezinárodní sociální a humanitární práce

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Magisterský
  Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • a další >

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Mendelova univerzita v Brně

 • Bakalářský + Magisterský
  Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Bakalářský + Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Bakalářský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • Magisterský
  Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií
 • a další >

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM