Zapojte se
Loading


Univerzita Palackého v Olomouci

Odkaz
www.development.upol.cz/

Kontaktní osoba
Marie Bušinová
marie.businova@upol.cz
Tel.: 585 634 503

Adresa
Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc


Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií

Stupeň: Bakalářský

Cílem bakalářského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia je připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe. Absolventi budou ovládat znalosti a dovednosti nutné pro působení ve vládních a nevládních institucích, které se zabývají rozvojovou problematikou. Především jde o vládní a nevládní instituce, které se podílí na české a evropské rozvojové spolupráci, nevládní think-tanky a mezinárodní organizace zabývající se rozvojovou problematikou. Komplexní znalost rozvojových regionů a silná jazyková vybavenost kvalifikují absolventy také pro práci v soukromých společnostech, které obchodují s rozvojovými zeměmi. Praktické a relativně široké zaměření studijního oboru umožní absolventům uplatnění ve veřejné správě v České republice i mimo oblast rozvojové spolupráce.


Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií

Stupeň: Magisterský

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia je připravit odborníky pro zajišťování českého programu rozvojové pomoci a spolupráce prostřednictvím vládních institucí i českých nevládních organizací. Absolventi se uplatní nejen v rámci bilaterálních projektů, ale i v rámci mezinárodních organizací (např. agentur a programů OSN), agentur a úřadů Evropské unie, mezinárodních nevládních organizací. Kromě komplexních geografických disciplín (především regionální geografie s důrazem na rozvojové příležitosti a možnosti jejich ohrožení) budou absolventi vzděláni v environmentálních disciplínách s důrazem na pochopení fungování ekosystémů, monitoringu životního prostředí a problematiky přírodních zdrojů. Ze společenskovědních disciplín bude pozornost věnována předmětům, které umožní pochopení historických, kulturně-antropologických, zdravotních, politických, ekonomických a bezpečnostních podmínek v rozvojových zemích. Studijní plán oboru je koncipován tak, že umožňuje absolventům magisterského studijního programu získat znalosti a dovednosti odpovídající standardu vzdělání na zahraničních univerzitách v obdobných oborech. Z tohoto titulu bude úroveň absolventů dostačující k samostatné práci na výzkumných projektech u nás nebo v zahraničí, ale také k získání manažerských a vedoucích pozic na mezinárodní úrovni nebo ve státním, soukromém i nestátním sektoru při zajišťování programů a projektů české zahraniční rozvojové i humanitární pomoci a spolupráce. Program magisterského studijního programu umožní absolventům pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů příbuzných oborů.


Mezinárodní rozvojová studia, Katedra rozvojových studií

Stupeň: Doktoranský

Doktorské studium je čtyřleté a probíhá v prezenční nebo kombinované formě. S platností od akademického školního roku 2014/2015 (Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 20. 8. 2014) se řídí kreditovým systémem.

U studentů prezenční formy studia se předpokládá aktivní účast na činnosti pracoviště. K podpoře kvalitní a systematické vědecké práce (nad rámec studijního plánu) slouží pravidelné  badatelské semináře (přibližně jednou měsíčně), které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností studentů doktorského studia při vlastním výzkumu.


Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Katedra rozvojových studií

Stupeň: Bakalářský

Obor je koncipován jako tříletý bakalářský studijní program, nabízející komplexní uvedení do oblasti životního prostředí se zřetelem ke globálním aspektům a hledání udržitelnosti západního životního způsobu.

Obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR) je otevřen studentům, kteří by rádi přispěli k environmentálně zodpovědnější společnosti. Udržitelný rozvoj je koncept, který se ve světě rozvíjí a je aplikován od roku 1987, v české republice jej však dosud nebylo možné jako samostatný obor studovat, přestože na něm naše země participuje. Právě tento nedostatek umožňuje nabízený obor vyplnit. Zájemcům o studium nabízíme komplexní vhled do klíčových oblastí environmentální problematiky jak z hlediska věd přírodních a geografických (na nichž leží v rámci studia větší důraz), tak věd humanitních. Interdisciplinárně pojaté curriculum je sestaveno tak, aby umožnilo pochopení vzájemných vazeb a souvislostí všech tří hlavních pilířů konceptu udržitelného rozvoje: environmentálního, ekonomického a sociálního.


Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářský
  Mezinárodní sociální a humanitární práce

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Magisterský
  Rozvojová studia, Katedra Světové ekonomiky

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 • Bakalářský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia
 • a další >

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • Magisterský
  Globální migrační a rozvojová studia
 • PhD.
  Sociální geografie a regionální rozvoj

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Bakalářský
  Zemědělství tropů a subtropů
 • Bakalářský
  International Cooperation in Agriculture and Rural Development
 • a další >

Mendelova univerzita v Brně

 • Bakalářský + Magisterský
  Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
 • Bakalářský + Magisterský
  Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

O nás

Aktuality

Studijní materiály

Naše témata

©2011-2019 ROZVOJOVKA


Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz

Web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM