Loading


Food Right Now: Postavme se hladu!

Věděli jste, že…

  • Na světě je 7 miliard lidí. Podle FAO žilo na světě v roce 2010 805 milionů lidí trpících hladem a podvýživou.
  • Největší počet hladovějících se nachází v rozvojových zemích. Největší podíl obyvatel trpících hladem a podvýživou najdeme v Africe, největší počet pak v jižní a jihovýchodní Asii.
  • Nejvíce ohroženy hladem jsou ženy a děti. Přitom právě ženy jsou v rozvojových zemích nejčastější pracovní silou v zemědělství.
  • Hladem nejčastěji trpí ti, kteří  se sami snaží potraviny si vyrobit – drobní zemědělci z rozvojových zemí.
  • Nejchudší lidé za jídlo utratí až 90 % svých příjmů. V Česku tvoří náklady na potraviny zhruba 20 % spotřebních výdajů domácností.
  • Průměrný obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyhodí 95 až 115 kg potravin ročně. Ztráty v subsaharské Africe činí 6 až 11 kg na obyvatele.
  • Hlad zabíjí více lidí než malárie, tuberkulóza a AIDS dohromady.
  • Hlad nezpůsobuje nedostatek potravin ve světě, ale to, že si je lidé nemůžou koupit nebo vypěstovat.

Na těchto stránkách se dozvíte co to hlad jekdo nejčastěji trpí hladem a jaké příčiny vedou ke vzniku hladu a podvýživy


O kampani

Mezinárodní kampaň Food Right Now – Postavme se hladu! se snaží zvýšit povědomí o problematice hladu ve světě v kontextu globálních souvislostí. 

Kampaň klade důraz na hlubší pochopení problému světového hladu, faktorů, které k němu přispívají. Snaží se zejména představovat řešení, která mohou hlad ve světě zmírnit. Cílem kampaně je aktivní zapojení české veřejnosti a zejména mladých lidí do řešení problematiky světového hladu.

Předpokládáme, že jen dobře informovaná veřejnost, která chápe propojenost současného světa, je schopná a zároveň motivovaná na problematiku světového hladu reagovat svými postoji. Vyjádřit je pak může etickým spotřebitelským chováním, zapojením se do rozhodovacích procesů nebo přímou podporou rozvojových projektů.

Na kampani spolupracuje Rozvojovka spolu s Jedním světem na školách a Variantami

Kontakt: Kateřina Gabrielová katerina.gabrielova@clovekvtisni.cz 

Jeden svět na školách 

Vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNŠ) společnosti Člověk v tísni již jedenáctým rokem úspěšně realizuje svou základní myšlenku - využití výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků ve výuce na základních a středních školách. Do kampaně „Food Right Now - Postavme se hladu!“ budou zapojeny zejména filmové kluby, které jsou organizovány programem JSNŠ. Od října do prosince 2012 bude ve filmových klubech probíhat akce „Postavme se hladu“. Z organizátorů filmových klubů, kteří se rozhodnou v období od října do prosince 2012 promítat některý z filmů s tematikou chudoby a hladu ve světě, budou vybráni tři zástupci, kteří se zúčastní třídenního setkání mladých leadrů z pěti evropských zemí Global Issues Network Academy (GINA) na jaře 2013. Projekt „Food right now – Postavme se hladu“ dále obohatí filmotéku programu Jeden svět na školách o tři nové filmy s tématem potravinové bezpečnosti, které budou v průběhu trvání projektu postupně k dispozici na stránkách www.jsns.cz. V rámci projektu pak bude také v české verzi distribuován tzv. Globální index hladu, zpráva Mezinárodním institutem pro výzkum politiky výživy (IFPRI) o počtu hladovějících lidí ve světě.

Kontakt: Kateřina Majdiaková katerina.majdiakova@clovekvtisni.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). 
V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu! připravujeme pro  střední školy cyklus seminářů, které by měly pomoci učitelům i studentům lépe se orientovat v otázkách související s té
matikou potravinové bezpečnosti. Pro účastníky bude také připravena v příštím roce letní škola na toto téma. Po celou dobu trvání tohoto projektu budou vznikat za pomoci zúčastněných učitelů publikace pro výuku témat souvisejících s potravinovou bezpečností.

Kontakt: Kateřina Dvořáková katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz

Projekt Food Right Now byl podpořen z fondů Evropské Unie a z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

                             

                               

O nás

Informační zdroje

Studijní materiály

Kampaně a projekty

(C) 2011 ROZVOJOVKA
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha
Tel: 226 200 410
rozvojovka@clovekvtisni.cz